Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2022/TT-BLĐTBXH 30/09/2022 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
Lượt xem: 181
Tải về 25
56/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021-2022
Lượt xem: 135
Tải về 0
54/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 QUY ĐỊNH MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI, MỨC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
Lượt xem: 117
Tải về 1
07/2021/TT-BLĐTBXH 18/07/2021 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, XÁC ĐỊNH THU NHẬP CỦA HỘ LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO
Lượt xem: 98
Tải về 0
24/2021/QĐ-TTG 16/07/2021 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO HẰNG NĂM VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Lượt xem: 88
Tải về 0
04-NQ/TU 15/07/2021 NGHỊ QUYẾT CXUAR BCH ĐẢNG BỘ KHÓA XIX VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
Lượt xem: 112
Tải về 1
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khắn do đại dịch COVID_19
Lượt xem: 97
Tải về 3
68/NQ-CP 01/07/2021 Về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID_19
Lượt xem: 89
Tải về 3
02/2021/TT-BLĐTBXH 24/06/2021 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ-CP NGÀY 15/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Lượt xem: 103
Tải về 0
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025
Lượt xem: 106
Tải về 0
12345