Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/NQ-CP 01/07/2021 Về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID_19
Lượt xem: 92
Tải về 3
20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XẪ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
Lượt xem: 106
Tải về 0
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021-2025
Lượt xem: 108
Tải về 0
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU
Lượt xem: 101
Tải về 0
90/2019/NĐ-CP 15/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
Lượt xem: 384
Tải về 0
74/2019/nđ-cp 23/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
Lượt xem: 362
Tải về 0
27/2019/NĐ-CP 09/09/2019 Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
Lượt xem: 291
Tải về 0
15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 179
Tải về 0
80/2018/NĐ-CP 17/05/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP
Lượt xem: 177
Tải về 0
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Lượt xem: 178
Tải về 0
12