Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 3 852
  • Tổng lượt truy cập: 981937
  • Tất cả: 873
Đăng nhập
Kết quả tự kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 (Số liệu từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 30/9/2022)
Lượt xem: 163
 Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở đã xây dựng và ban hành các văn bản gồm: Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH, ngày 07/01/2022 về công tác cải cách hành chính năm 2022 (CCHC); Kế hoạch số 19/KH-SLĐTBXH, ngày 07/01/2022 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH, ngày 10/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; Kế hoạch số 1488/KH-SLĐTBXH, ngày 08/10/2021 về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch số 132/KH-SLĐTBXH, ngày 26/01/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022; Kế hoạch số 175/KH-SLĐTBXH, ngày 14/02/2022 về việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 768/KH-SLĐTBXH về Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tích hợp các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DCCI) năm 2022.

Sở Lao động-TBXH tiếp tục phân công 01 Lãnh đạo Sở, 01 Lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại Sở và thực hiện theo đúng Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Để thực hiện, triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã bám sát các nhiệm vụ của Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH, ngày 10/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022.

Sở đã tham mưu và Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Quyết định số 917/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 21/9/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

Các văn bản đã được ban hành, không có văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phải tiến hành đánh giá tác động TTHC trong quá trình xây dựng văn bản.

  Sở Lao động đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 33/2022/NQ- HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025. Các Nghị quyết đã được ban hành và không có văn bản quy phạm pháp luật nào phải tiến hành đánh giá tác động thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản.

Kết quả công bố, công khai TTHC được ban hành kèm theo các Quyết định, cụ thể:

Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 06 TTHC công bố mới; 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 13 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; phê duyệt 13 quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Quyết định 621/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công bố: 12 TTHC mới ban hành cấp tỉnh, 03 TTHC mới ban hành cấp huyện, thành phố; công bố 15 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 13 TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính.

Quyết định số 917/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 20 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 TTHC được sửa đổi bổ sung; 04 TTHC bị bãi bỏ; 23 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 23 TTHC đã thực hiện rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính. 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 33 TTHC mới ban hành; 01 TTHC sửa đổi, bổ sung; 30 TTHC bị bãi bỏ; 33 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tiếp tục công khai 115 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng; 28 TTHC cấp huyện, 12 TTHC cấp xã. Đồng thời, đăng tải nội dung các quy trình nội bộ, quy trình liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực của Sở trong việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://soldtbxh.caobang.gov.vn để tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu. 

100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Do đó số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thực tế so với số hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoàn toàn đúng. Kết quả hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết TTHC được 286 hồ sơ, trong đó:

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp: 268 hồ sơ;

+ Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua:09 hồ sơ;

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 09 hồ sơ;

- Kết quả giải quyết TTHC: 273 hồ sơ, cụ thể:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 273 hồ sơ;

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 00 hồ sơ;

+ Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 13 hồ sơ;

+ Số hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn: 00 hồ sơ.

Số hồ sơ của TTHC từ ngày 15/12/2021 đến ngày 30/9/2022: Không có hồ sơ nào quá hạn, việc tạm dừng huỷ hồ sơ được đảm bảo đúng quy định. Sở đã thực hiện và triển khai việc cấp chứng thư số cho 02 công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC trên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đảm bảo thực hiện số hoá hồ sơ ngay từ khi tiếp nhận.

  Tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả về việc công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức ngành Lao động-TBXH được thực hiện theo đúng quy định.

Số phản ánh, kiến nghị trong kỳ báo cáo thông qua Hệ thống Phản ánh, Kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn/): Không có phản ánh, kiến nghị. 

Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các thủ tục hành chính khi có Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Kế hoạch. Sở đã rà soát Bộ thủ tục hành chính của ngành tại 3 cấp và tiếp tục đề xuất cắt giảm được 16 TTHC tại 3 cấp (đã cắt giảm được 61,5 ngày/tổng số 280 ngày của 16 TTHC tại 3 cấp, đạt tỉ lệ 21,96%).

Thực hiện công văn số 1956/VP-TTPVHCC, ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc “04 tại chỗ”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện rà soát và tiếp tục đề xuất 04 thủ tục hành chính phù hợp thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc “04 tại chỗ” đối với lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Quán triệt các phòng ban, đơn vị, công chức, viên chức trực thuộc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC. 

Sở luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC, theo đó các nhiệm vụ về tuyên truyền được lồng ghép vào kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông của ngành.

Tiếp tục duy trì sử dụng trang thông tin điện tử của Sở; cập nhật các tin, bài liên quan đến hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC lên trang thông tin điện tử để tạo điều kiện để công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong quá trình tra cứu, tìm hiểu.

Thường xuyên tuyên truyền, đánh giá công tác kiểm soát TTHC trong kỳ họp giao ban của đơn vị hoặc trên phần mềm VNPT - iOffice nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC như: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiêm túc, thực hiện kịp thời chế độ báo cáo theo đề cương, biểu mẫu, thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

Công tác tự kiểm tra kiểm soát TTHC của Sở được triển khai thực hiện thường xuyên và đảm bảo theo đúng Kế hoạch đề ra; kịp thời rà soát, đánh giá và tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố danh mục TTHC; niêm yết công khai, minh bạch các TTHC theo đúng quy định; Duy trì tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy chế 1 cửa, qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT - iGate và qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; nghiêm túc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC tới công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ...