Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 741
  • Trong tuần: 3 980
  • Tổng lượt truy cập: 981805
  • Tất cả: 1577
Đăng nhập
Kết quả công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ từ ngày 01/01/2022 đến 06/10/2022
Lượt xem: 151

Kết quả công tác cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ của Sở Lao động -TBXH từ ngày 01/01/2022 đến 06/10/2022

A. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH, ngày 07/01/2022 về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và phụ lục chi tiết nhiệm vụ. Trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của CCHC đối với từng lĩnh vực như việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành trong CCHC; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách về thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thực hiện Kế hoạch số 1929/KH-UBND, ngày 27/7/20232 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) về việc triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính tỉnh cao Bằng năm 2022, Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1468/KH-SLĐTBXH, ngày 13/9/2022 về việc triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến Cải cách hành chính năm 2022. Qua đó đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm khắc phục tồn tại và nâng cao chỉ số CCHC.

* Kết quả: Thực hiện và hoàn thành 24/31 tổng số nhiệm vụ, đạt 77,42% theo Kế hoạch. (số nhiệm vụ chưa đến kỳ thực hiện như: Đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC; Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT; hướng dẫn tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Báo cáo công tác theo dõi thi hành luật năm 2022, Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC năm 2022; ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp).

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

Ngay từ đầu năm 2022, Sở đã quán triệt các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3652/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2022. Trên cơ sở đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành[1] Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH, ngày 07/01/2022 về công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 19/KH-SLĐTBXH, ngày 07/01/2022 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH, ngày 10/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; Kế hoạch số 1488/KH-SLĐTBXH, ngày 08/10/2021 về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch số 132/KH-SLĐTBXH, ngày 26/01/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022...

3. Chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã ban hành 03 báo cáo công tác cải cách hành chính, thời gian báo cáo và chất lượng báo cáo được thực hiện theo đúng quy định, cụ thể: Báo cáo số 286/BC-SLĐTBXH ngày 05/3/2022 về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022; báo cáo số 879/BC-SLĐTBXH ngày 10/6/2022 về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo số 1452/BC-SLĐTBXH ngày 09/9/2022 về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

          4. Công tác thông tin tuyền truyền

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC, theo đó các nhiệm vụ về tuyên truyền được lồng ghép vào kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông của ngành. Tuyên truyền sâu rộng công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành thông qua các cuộc họp giao ban, hệ thống quản lý văn bản, cổng thông tin điện tử của Sở, treo băng rôn khẩu hiệu về công tác cải cách hành chính (tại phần chuyên mục cải cách hành chính, tuyên truyền CCHC).

Thường xuyên duy trì sử dụng trang thông tin điện tử; cập nhật các tin, bài liên quan đến hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC lên trang thông tin điện tử để tạo điều kiện để công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong quá trình tra cứu, tìm hiểu. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-LĐTBXH ngày 08/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở đã cử 01 cán bộ, công chức làm đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên cổng dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

* Kết quả: Tuyên truyền trên cổng của Sở được 125 tin bài về cải cách hành chính trong kỳ báo cáo; Tuyên truyền, quán triệt công tác cải cách hành chính thông qua các cuộc họp giao ban của Đảng uỷ, chi bộ và của chính quyền Sở: 08 cuộc.

5. Kiểm tra cải cách hành chính

Sở đã chủ động rà soát kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thông qua việc giao nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022. Thường xuyên đôn đốc các phòng chyên môn, đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định khi có Quyết định công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ của thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, thực hiện đánh giá tác động của TTHC và đơn giản hoá TTHC trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định (thực hiện rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, nâng mức độ TTHC, tích hợp trên cổng DVC quốc gia, rà soát hình thức tiếp nhận, trả kết quả, rà soát nội dung của TTHC để xây dựng quy trình sao cho phù hợp với thực tế và đúng theo quy định tại 3 cấp).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

Thực hiện Kế hoạch số 3509/KH-UBND ngày 10/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai và chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tính đến ngày 07/10/2022, Sở đã xây dựng và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 03 quyết định và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 03 nghị quyết:

+ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về   bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh quy định mức chi phí chi trả thù lao cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

+ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

+ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025.

+ Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

+ Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025.

Công tác rà soát, kiểm tra, xử lý và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội đã được Sở thực hiện đúng theo quy định. Dự thảo văn bản trình UBND, HĐND tỉnh được thực hiện đúng thủ tục quy định, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra.

Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức tuyên truyền về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại 07 huyện[2] cho 739 người là công chức, cán bộ xã, phường, thị trấn, người lao động và người sử dụng lao động tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh.

Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật[3]: Quý I/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 175/KH-SLĐTBXH, ngày 14/02/2022 về việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 và Quyết định số 288/QĐ-LĐTBXH ngày 25/01/2022 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ[4], Kết quả Sở đã hoàn thành 06/07 nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Cải cách thủ tục hành chính

a, Công tác chỉ đạo, điều hành:

Để thực hiện, triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành[5] Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH, ngày 10/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 và phụ lục nhiệm vụ chi tiết thực hiện. Trong đó xác định rõ và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách thủ tục hành chính bao gồm công tác chỉ đạo điều hành; kiểm soát quy định TTHC; việc công bố, công khai TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; việc tiếp nhận và xử lí phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn/ ); rà soát, đánh giá quy định hành chính, TTHC; công tác truyền thông; công tác kiểm tra, báo cáo. Sở đã phân công 01 Lãnh đạo Sở, 01 Lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện theo đúng Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

b, Kết quả công bố, công khai TTHC được ban hành kèm theo các Quyết định:

Trong năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu và Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố 04 Quyết định[6], cụ thể:

Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 06 TTHC công bố mới; 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 13 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; phê duyệt 13 quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Quyết định 621/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công bố: 12 TTHC mới ban hành cấp tỉnh, 03 TTHC mới ban hành cấp huyện, thành phố; công bố 15 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 13 TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính của lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm.

Quyết định số 917/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 20 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 TTHC được sửa đổi bổ sung; 04 TTHC bị bãi bỏ; 23 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 23 TTHC đã thực hiện rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính của lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 21/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố: 33 TTHC mới ban hành; 01 TTHC sửa đổi, bổ sung; 30 TTHC bị bãi bỏ; 33 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội.

Tiếp tục công khai 117 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng; 28 TTHC cấp huyện, 12 TTHC cấp xã. Đồng thời, đăng tải nội dung các quy trình nội bộ, quy trình liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực của Sở trong việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://soldtbxh.caobang.gov.vn để tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp tỉnh: 31 TTHC thực hiện mức độ 3; 86 TTHC thực hiện mức độ 4, đạt  tỉ lệ 100%.

c, Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:

100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Do đó số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thực tế so với số hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử hoàn toàn đúng. Kết quả hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết TTHC từ ngày 15/12/2021 đến ngày 06/10/2022 được 288 hồ sơ và không có hồ sơ nào quá hạn (trong đó Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp: 270 hồ sơ; hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 09 hồ sơ; hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 09 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn: 283 hồ sơ; hồ sơ giải quyết quá hạn: 00 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 05 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn: 00 hồ sơ).

Nhằm đáp ứng được việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội ngay từ khi tiếp nhận. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng văn bản đề nghị Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin, Ban cơ yếu  Chính  phủ cấp 02 chứng thư số cho 02 công chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng; 03 chứng thư số cho 03 viên chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện việc tiếp nhận, thụ lí và trả kết quả của thủ tục hành chính “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Việc tạm dừng hoặc huỷ hồ sơ được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

d, Về rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các thủ tục hành chính khi có Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Kế hoạch. Sở đã rà soát Bộ thủ tục hành chính của ngành tại 3 cấp và tiếp tục đề xuất cắt giảm được 16 TTHC tại 3 cấp (đã cắt giảm được 61,5 ngày/tổng số 280 ngày của 16 TTHC tại 3 cấp, đạt tỉ lệ 21,96%). Tính đến thời điểm hiện nay, Sở đã tham mưu và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định và thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết được 115 TTHC[7] tại 3 cấp.

Thực hiện công văn số 1956/VP-TTPVHCC, ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc “04 tại chỗ”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện rà soát và tiếp tục đề xuất 04 thủ tục hành chính phù hợp thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc “04 tại chỗ” đối với lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, lĩnh vực bảo trợ xã hội, lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Quán triệt các phòng ban, đơn vị, công chức, viên chức trực thuộc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả về việc công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức ngành Lao động-TBXH được thực hiện theo đúng quy định. Số phản ánh, kiến nghị trong kỳ báo cáo thông qua Hệ thống Phản ánh, Kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn/): Không có phản ánh, kiến nghị.

e, Về thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống Báo cáo Văn phòng Chính phủ (https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn/): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiêm túc, thực hiện kịp thời chế độ báo cáo[8] theo đề cương, biểu mẫu, thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Sở Lao động – TBXH thực hiện sắp xếp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc bảo đảm đúng theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Ngay sau khi Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có hiệu lực thi hành (từ ngày 15/11/2021), Sở Lao động – TBXH đã chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; trên cơ sở đó đã ban hành quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; rà soát, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Cao Bằng trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

Hiện nay, Sở Lao động – TBXH có 09 phòng chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Về số lượng lãnh đạo, quản lý: Đơn vị thực hiện đúng theo quy định, không dôi dư lãnh đạo cấp phòng. Hiện nay, Sở có 16 lãnh đạo cấp phòng ( cấp trưởng: 08; cấp phó 8) và 04 Giám đốc, 01 Hiệu trưởng; 10 cấp phó thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Đơn vị sử dụng công chức, viên chức đảm bảo theo quy định và số biên chế được UBND tỉnh giao: Hiện nay, Sở có 270/288 biên chế có mặt, trong đó: công chức: 45/50; viên chức 183/196; hợp đồng lao động: 42/42.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tình hình thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm: Đơn vị tiếp tục rà soát, bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ. Thực hiện phân cấp theo đúng quy định của pháp luật. 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đúng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Về tuyển dụng công chức, viên chức: Đơn vị đã đăng ký và tuyển dụng được 03 công chức; tiếp nhận 02 viên chức, 02 công chức trong tổng số biên chế được giao năm 2022.

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Sở đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022. Trên cơ sở kế hoạch được ban hành, Sở đã cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng theo quy hoạch của Sở, phù hợp với năng lực công tác và yêu cầu vị trí việc làm của mỗi cá nhân.Đến tháng 10/2022, Sở đã cử 03 công chức, viên chức tham gia học Cao cấp lý luận chính trị; 02 công chức, viên chức học Trung cấp lý luận chính trị; 03 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 07 viên chức tham gia các lớp đào tạo về nghiệp vụ công tác xã hội do Bộ Lao động – TBXH tổ chức.

Công tác quản lý công chức, viên chức, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng và các chế độ chính sách khác được thực hiện đúng quy trình, đầy đủ, kịp thời: Trong 10 tháng năm 2022, đơn vị thực hiện bổ nhiệm 08 viên chức; bổ nhiệm lại 03 viên chức quản lý; bổ nhiệm 02 công chức; quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 01 viên chức quản lý; điều động 06 công chức; điều động, chuyển đổi vị trí công tác 11 trường hợp.

          Về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức: Từ đầu năm đến nay, đơn vị không có công chức, viên chức bị kỷ luật hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ và vi phạm các quy định của pháp luật.

5. Cải cách tài chính công

Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công: Tháng 8/2022, Sở được giao vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 24.320 triệu đồng (Trường Trung cấp nghề 23.252 triệu đồng; Văn phòng Sở 1.068 triệu đồng). Do kế hoạch vốn được giao tương đối muộn, quy trình thủ tục hồ sơ phê duyệt các dự án đầu tư theo Luật đầu tư công phức tạp, nhiều nấc bước vì vậy đến hết tháng 9/2022 Sở chưa giải ngân được vốn kế hoạch đầu tư công.

Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2005/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP tại đơn vị: Nguồn kinh phí được giao phục vụ nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc kết hợp cải cách hành chính, quy trình xử lý công việc từng bước được chuẩn hóa, phân định rõ ràng nhiệm vụ của từng cá nhân, phòng ban. Chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, thời gian giải quyết công việc đảm bảo. Các đơn vị đều xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo chức danh nghề nghiệp; Quản lý và sử dụng biên chế đúng quy định, phân công công việc cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị phù hợp với năng lực, trình độ của mỗi người. Công chức, viên chức phụ trách thực hiện nhiệm vụ được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đơn vị được chủ động về phương án tài chính, cụ thể là xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ từ kinh phí tự chủ được giao từ đầu năm và có kế hoạch, dự toán chi tiêu trên cơ sở tiết kiệm tối đa để tăng thu nhập cho cán bộ công chức.

Báo cáo nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022:

Việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công: Hàng năm, trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ, các quy định về tài chính, các đơn vị đều rà soát bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công phù hợp với quy định hiện hành. Công khai, minh bạch về quản lý ngân sách, thu chi tài chính; thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ. Thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 và công khai quyết toán ngân sách năm 2021 đúng theo quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện phê duyệt phương án tự chủ năm 2022, giai đoạn 2022-2025: Thực hiện công văn số 605/UBND-TH ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc xây dựng phương án tự chủ tài chính năm 2022, giai đoạn 2022-2025. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án phân loại tự chủ năm 2022, giai đoạn 2022-2025 và đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 992/TTr-SLĐTBXH ngày 27/6/2022.

 Tiến độ thực hiện nhiệm vụ ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành  giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi  phí theo Kế hoạch số 3652/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước năm 2022: Năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao kinh phí 40 triệu đồng để thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Sở đã ban hành Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp cho 03 nghề (Điện Công nghiệp, Thiết kế và Quảng cáo đèn LED, Lái xe ô tô hạng B2), hiện nay đang thực hiện việc xây dựng định mức của 03 nghề nêu trên.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số  

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin:

Thực hiện Công văn số 1153/STTTT-BCVTCNTT, ngày 23/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo  Kế hoạch số 1488/KH-SLĐTBXH, ngày 08/10/2021 về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng kĩ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; Xây dựng kho dữ liệu dùng chung đầy đủ, chính xác về các lĩnh vực công tác của ngành Lao động –Thương binh và Xã hội (Đào tạo nghề; lao động - Việc làm; công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội; người có công; trẻ em và bình đẳng giới; an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm nền tảng cơ bản cho tiến trình chuyển đổi số; triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống tin, cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công tác của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đáp ứng nhu cầu báo cáo, thống kê cho UBND các cấp và cơ quan quản lý chuyên môn về lĩnh vực công tác của ngành.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng CNTT được đảm bảo. Sở có 01 chuyên viên không chuyên trách về Công nghệ thông tin. Khả năng, kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức của Sở đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm 2022 Sở đã cử cán bộ công chức, viên chức tham gia đầy đủ các khóa tập huấn về công nghệ thông tin do UBND tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông tổ chức.

* Kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2022:

- 100% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, văn bản gửi đến được luân chuyển trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử. Các văn bản của được xử lý, có ký số ban hành đến các cơ quan, đơn vị thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. 100% cán bộ, công chức được đăng ký và sử dụng thư điện tử công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm tại cơ quan, đơn vị như phần mềm[9] Quản lý tài sản, phần mềm kế toán, hệ thống họp hội nghị trực tuyến, phần mềm họp không giấy, phần mềm igate Cao Bằng, phần mềm chữ ký số, Hệ thống một cửa điện tử dùng chung igate Cao Bằng; phản ánh kiến nghị Cổng dịch vụ công quốc gia; phản ánh kiến nghị tỉnh Cao Bằng, Hệ thống báo cáo tỉnh Cao Bằng, Hệ thống báo cáo Văn phòng Chính phủ...

- Trang thông tin điện tử của Sở hiện đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, đảm bảo là kênh thông tin quan trọng kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền cơ quan.

- Tổng số văn bản từ ngày 01/01/2022 ngày 06/10/2022 Sở đã tiếp nhận 10.862 văn bản đến; ban hành 1.741 văn bản đi; văn bản điện tử 1.655 có ký số đạt tỷ lệ 95%.

- Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban  nhân tỉnh Cao Bằng về ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã thực hiện rà soát và ban hành thông báo 02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng.

- Thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Ngày từ đầu năm Sở đã thực hiện dự toán kinh phí theo Kế hoạch số 1488/KH-SLĐTBXH, ngày 08/10/2021 về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 với kinh phí 3,312 tỷ đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.     Ưu điểm:

Lãnh đạo Sở đã quán triệt, chỉ đạo sát sao việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 3652/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2022. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác CCHC, đôn đốc các phòng chuyên môn, các đơn vị bám sát các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở. Do đó công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện theo kế hoạch, có mục tiêu và định hướng cụ thể. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được tăng cường; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ngày càng được nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho các cá nhân, tổ chức.

2. Khó khăn, nguyên nhân:

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 không cao và tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đạt tỷ lệ thấp do các tổ chức, cá nhân đa số chỉ thực hiện tiếp nhận trực tiếp và trả kết quả trực tiếp.

IV. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. 100% TTHC được công bố phải công khai, kịp thời, đầy đủ theo quy định, tại Trụ sở cơ quan, nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trang thông tin điện tử của cơ quan. Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định tại địa chỉ https://ketnoi.caobang.gov.vn; https://pakn.dichvucong.gov.vn/.

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, công bố mới thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết. 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định, quy trình và thời gian; không để hồ sơ trễ hẹn và tuyệt đối không để tình trạng yêu cầu người dân bổ sung thành phần hồ sơ trái quy định hoặc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết TTHC. Thực hiện số hóa thủ tục hành chính và hoàn thiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết theo quy định của UBND tỉnh.

3. Thường xuyên đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; các văn bản quy định về CCHC trên cổng thông tin điện tử của ngành và thông qua các cuộc họp giao ban, treo băng rôn, khẩu hiệu về cải cách hành chính của tỉnh; tăng cường cập nhật và đăng tải các nhóm thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thông qua kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ. Coi trọng công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Thực hiện quản lý tài chính bảo đảm dân chủ, công khai đúng nguyên tắc chế độ theo luật ngân sách quy định. Quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động tài chính của cơ quan đối với toàn thể cán bộ, công chức.  

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Liên thông, tích hợp phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh iGate Cao Bằng tạo thuận lợi trong công tác quản lý điều hành và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; Tập huấn trang bị cho đội ngũ CBCCVC vững vàng về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng về quản trị điện tử, kỹ năng làm việc khoa học với các thiết bị công nghệ, kỹ năng về số hoá và chuyển đổi số.

B. THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HÓA CÔNG VỤ

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện

Tổ chức triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các văn bản chỉ đạo[10]. Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao văn hóa công vụ. Ngay từ đầu năm 2022, Lãnh đạo Sở đã giao nhiệm vụ cho văn phòng việc thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc chấp hành k luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; thông qua các cuộc họp giao ban, trang thông tin điện tử của Sở được tuyên truyền, thực hiện công khai danh sách, số điện thoại Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh. Sở đã ban hành Quyết định về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đảng ủy và chính quyền Sở đã chỉ đạo và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính nghiêm túc trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng như xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính xảy ra. Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động của Sở không ngừng học tập, rèn luyện, tôn trọng, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; qua đó xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính văn minh, hiện đại. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công chức, viên chức và người lao động trong ngành Lao động-TBXH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình phục vụ nhân dân; giao tiếp với nhân dân có thái độ nhã nhặn, lịch sự hơn; lắng nghe nhân dân trình bày nguyện vọng, ý kiến; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân; chấp hành tốt giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao.

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử theo Kế hoạch 2451/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Việc kiểm tra, theo dõi việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính luôn được thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra, theo dõi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua theo dõi 100% cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo giờ công làm việc, chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy định của cấp trên và của Sở ban hành. Công chức luôn đeo thẻ khi thi hành nhiệm vụ và thực hiện nghiêm việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa. Niêm yết công khai đầy đủ danh sách, số điện thoại Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh, của Sở tại cơ quan, đơn vị và thông báo trên cổng thông tin điện tử.

 


[1] Kế hoạch số 175/KH-SLĐTBXH, ngày 14/02/2022 về việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 768/KH-SLĐTBXH về Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tích hợp các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DCCI) năm 2022; Công văn số 644/SLĐTBXH-VP ngày 12/5/2022 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; công văn số 698/SLĐTBXH-VP ngày 18/5/2022 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 theo Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH ngày 07/01/2022; công văn số 1459/SLĐTBXH-VP ngày 12/9/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 1468/KH-SLĐTBXH, ngày 13/9/2022 về việc triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến Cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 630/SLĐTBXH-VP ngày 10/5/2022 về việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khải việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC trên Cổng DVC quốc gia...

[2] Các huyện: Thạch an, Quảng Hòa, Hà quảng, Nguyên Bình, Hạ lang, Trùng khánh, Bảo Lâm.

[3] Xử phạt hành chính về lĩnh vực lao động 01 đơn vị với số tiền 78 triệu đồng. Tiến hành 02 cuộc thanh tra: thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội tại 06 đơn vị và thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em tại 02 huyện (Quảng Hòa, Hòa An). Kiểm tra liên ngành về thực hiện việc chấp hành pháp luật lao động tại 17 đơn vị. Hoạt động kiểm tra chủ yếu tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

[4] 07 Nhiệm vụ: Tổng kết công tác năm xây dựng kế hoạch công tác Thanh tra, triển khai kế hoạch Thanh tra đã được phê duyệt; Thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh theo quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/09/2000 của Liên  bộ LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh; Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tổ chức Hội nghị phổ biến chế độ chính sách BHTNLĐ, BNN; Thực hiện công tác rà soát việc thực hiện kế hoạch năm, báo cáo kết quả công tác; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổng hợp báo cáo, xây dựng kết hoạch tháng, quý, năm; Điều tra tai nạn lao động chết người.

[5] Báo cáo số 266/-SLĐTBXH, ngày 01/3/2022 Kết quả thực hiện Nghị định số số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 644/SLĐTBXH-VP ngày 12/5/2022 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; công văn số 698/SLĐTBXH-VP ngày 18/5/2022 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 theo Kế hoạch số 20/KH-SLĐTBXH ngày 07/01/2022; công văn số 1459/SLĐTBXH-VP ngày 12/9/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022; Công văn số 1096/SLĐTBXH-VP ngày 14/7/2022  kết quả triển khai thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, hoàn thiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính; Công văn số 1206/SLĐTBXH-VP, ngày 01/8/2022 về kết quả rà soát thủ tục hành chính thực hiện yêu cầu của Luật cư trú; Kế hoạch số 1468/KH-SLĐTBXH, ngày 13/9/2022 về việc triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến Cải cách hành chính năm 2022; Công văn số 1535/SLĐTBXH-VP ngày 26/9/2022 về Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; Thông báo số 1589/TB-SLĐTBXH, ngày 05/10/2022 về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; Công văn số 1601/SLĐTBXH-VP ngày 6/10/2022 về thống kê TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thu phí, lệ phí.

[6] Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 21/02/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 24/5/2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Quyết định số 917/QĐ-UBND, ngày 21/7/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1241/QĐ-UBND, ngày 21/9/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công, lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

[7] Công văn số 1535/SLĐTBXH-VP ngày 26/9/2022 về Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 (16 TTHC tiếp tục đề xuất cắt giảm thời hạn TTHC; 99 TTHC đã thực hiện cắt giảm).

[8] Báo cáo số 338/BC-SLĐTBXH ngày 15/3/2022 về Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2022; Báo cáo số 929/BC-SLĐTBXH ngày 16/6/2022 Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II, phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2022; Báo cáo số 1503/BC-SLĐTBXH ngày 20/9/2022 Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

Hệ thống Báo cáo Văn phòng Chính phủ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã khởi tạo 03 tài khoản để thực hiện theo quy định (tài khoản nhập liệu; tài khoản của Lãnh đạo Sở để phê duyệt báo cáo; tài khoản Văn thư gửi báo cáo). Các báo cáo đã ban hành trên Hệ thống có chữ ký số của Lãnh đạo Sở và chứng thư của Sở Lao động-TBXH.

[9] Hệ thống thông tin quản lý giảm nghèo và bảo trợ xã hội; Phần mềm tra cứu thông tin mộ liệt sĩ tại địa chỉ; Phần mềm nhập số liệu cung lao động; Phần mềm nhập số liệu cầu lao động; Phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm; Hệ thống báo cáo, thống kê lĩnh vực ngành Lao động TBXH; Hệ thống quản lý trẻ em trên địa bàn.

[10] Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch 2451/KH-UBND, ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3652/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ...