Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022