V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành