Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 976
  • Trong tuần: 6 793
  • Tổng lượt truy cập: 830843
  • Tất cả: 2567
Đăng nhập
VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Lượt xem: 2537

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành trung ương ( Tại Hội nghị lần thứ 5 Khóa X của đảng) về đẩy mạnh cải cách hành chính,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

-  Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

-  Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. ( (gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP).

- Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về Cải cách thủ tục hành chính trong đảng.

- Nghị quyết 39/NQ-CP, ngày 14/10/2010 của Chính phủ  về triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 – 2020.

-  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát Thủ tục hành chính.

-  Quyết định số 1294/QĐ-BNV, ngày 3/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phối trực thuộc Trung ương.

- Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

- Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 13/6/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

-  Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 22/5/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2015 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

- Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

-  Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

-  Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Quyết định số 225/QĐ-TTg).

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

- Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,địnhhướngđến2025;

- Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cổng Dịch vụ cổng quốc gia;

- Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính

- Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH CAO BẰNG

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Quyết định số 2421/QĐ-UBND  ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về  ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND  ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020.

- Căn cứ Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2015 của ƯBND tỉnh Cao Bằng ban hành Ke hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng;

- Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Kế hoạch số 3635/KH-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017.

- Quyết định số 1370/QĐ-UBND  ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Kế hoạch số 4609/KH-UBND, ngày 31/12/2019 về kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Kế hoạch số 2142/KH-UBND, ngày 27/11/2019 về việc ban hành ứng dụng CNTT tỉnh Cao Bằng năm 2020.

- Kế hoạch CCHC số 4459/KH-UBND, ngày 19/12/2019 về cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2020.

- Kế hoạch số 4609/KH-UBND, ngày 31/12/2019 về kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

-  Kế hoạch 536/KH-UBND, ngày 06/03/2020 của UBND tỉnh về tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

- Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025;

 - Kế hoạch số 3509/KH-UBND ngày 10/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 - Kế hoạch số 3652/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2022;

- Kế hoạch số 501/UBND-NC ngày 08/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v thực hiện Kế hoạch CCHC thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022;

 Đang tiếp tục cập nhật./.