Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2029/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn phòng, LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Người ký duyệt Phó Giám Đốc: Nguyễn Thị Xuân
Tài liệu đính kèm báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Repaired).pdf
bieu-so-03-bh-.pdf