Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
891/SLĐTBXH-BTXH Thi đua Khen thưởng
928/QĐ-LĐTBXH Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
813/SLĐTBXH-VLATL4 Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
813/SLĐTBXH-VLATLĐ Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
18/2018/QĐ-UBND Lĩnh vực Văn phòng
1530/KH-UBND Lĩnh vực Văn phòng
1526/QĐ-UBND Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
578/QĐ-UBND Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
493/SLĐTBXH-BTXH Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
382/SLĐTBXH-BTXH Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Trang