Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
821/SLDTBXH-VP Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
820/SLDTBXH-VP Lĩnh vực Văn phòng
970/BC-LĐTBXH Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
977/QD-SLDTBXH Kế hoạch - Tài chính
1963/QD-SLDTBXH Kế hoạch - Tài chính
1534/QĐ-LĐTBXH Bình đẳng giới
1696/QĐ-TTg Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
1023/QĐ-TTg Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
09/TTLT-BLĐTBXH-BTC Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
45/2015/TT-BLĐTBXH Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động

Trang