Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
1073/SLĐTBXH-DN Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
40/SLĐTBXH-DN Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
40/SLĐTBXH-DN Lĩnh vực Quản lý dạy nghề
Lĩnh vực Văn phòng
907/SLĐTBXH-VP Lĩnh vực Văn phòng
896/TT-SLDTBXH Kế hoạch - Tài chính
851/SLDTBXH-KHTC Kế hoạch - Tài chính
821/SLDTBXH-VP Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
820/SLDTBXH-VP Lĩnh vực Văn phòng
970/BC-LĐTBXH Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Trang