DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÓ THỂ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÓ THỂ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

I. THỦ TỤC CẤP TỈNH

I

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG (09 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

Tệp đính kèm

1

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

 

 

2

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có)

 

 

3

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

 

 

4

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội)

 

 

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

6

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

 

7

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

 

 

8

Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

 

9

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

 

 

II.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM (01 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

III

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (02 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

 

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp

 

 

IV

LĨNH VỰC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG  (03 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

3

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

 

 

V

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG (04 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

 

2

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.

 

 

3

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

 

 

4

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

 

 

VI

 LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ( 02 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

 

2

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 

 

VII

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI ( 05 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

2

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

4

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

5

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên Thủ tục hành chính

Ghi chú

Tệp đính kèm

I

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (10 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

 

2

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

 

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

 

4

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

6

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

 

7

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

 

8

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

 

 

9

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

 

 

10

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

 

 

II

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (01 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

 

 

III

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (01 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

 

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG (01 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 

 
 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Ghi chú

Tệp đính kèm

I

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (2 TTHC)

Quyết định 458/QĐ-UBNND ngày 24/4/2018

 

1

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

 

2

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế