Lao động việc làm


Ngày 15/8/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua...

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngày...

Có thông báo kèm theo./.

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính...

Thực hiện Chương trình cấp phép việc làm cho lao động người nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS), từ năm 2012 Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã...

Trang