Lao động việc làm

Ngày 15/8/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.


Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế


Có thông báo kèm theo./.


Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017.


thông báo tuyển chọn...(có văn bản đính kèm)


Ngày 13/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 629/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 và các hoạt động thường xuyên trong năm 2017...


Ngày 13/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 629/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 và các hoạt động thường xuyên trong năm 2017...


Có 02 văn bản đính kèm./.


Có 02 văn bản đính kèm./.


Tuyên truyền...

Trang