Đào tạo nghề

Thực hiện Công văn số 795/UBND-VX ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 922/LĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục...

Thực hiện Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 29/3/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động -...

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Chỉ thị...

 Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2016 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có...

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2015, thay thế Luật Dạy nghề và Chính phủ cũng đã...

Ngày 13 tháng 7 năm 2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục...

Ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV hướng dẫn việc sát nhập Trung tâm Dạy...

           Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2015/TTg về  chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao...