Lao động - tiền lương - BHXH

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG./. (có file kèm theo)

Ngày 10/02/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 404/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 đã nghỉ...

Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ. Nghị định 85/2015/NĐ-CP có nhiều quy định về...

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2006 đã đánh dấu sự phát triển quan trọng của ngành BHXH Việt Nam, tạo tiền đề cho việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tới mọi người lao...

Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXHquy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó: - Tiền lương tháng đã đóng BHXH đối...