Lao động - tiền lương - BHXH

Ngày 10/02/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 404/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non...


Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.


Ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 (một số điểm có hiệu lực từ 1/1/2018), thay thế Luật BHXH 2006...


Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH...