Phòng, chống tệ nạn xã hội

Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30 tháng 7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”. Thực hiện Kế hoạch số 465/KH-BCĐ-CAT...

Thực hiện Quyết định số 1746/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1,2,6...
gfhggh(09/09/2016)

sdsdsdsd(07/09/2016)