Thanh tra, kiểm tra

Thực hiện kế hoạch thanh tra số 219/KH-SLĐTBXH ngày 9/3/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiẻm thất...