Bảo trợ xã hội

Cao Bằng hiện có 156 xã đặc biệt khó khăn đang hưởng chính sách từ Chương trình 135. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh các xã vùng cao, biên giới còn thiếu và yếu, trình độ sản xuất...

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là cơ hội tạo ra nguồn lực đầu tư rất lớn để tăng cường một bước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo...

Theo Danh sách, nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 56...

Những năm gần đây, huyện Trùng Khánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững. Đến nay, đã có nhiều mô...

Thực hiện kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Ngày 10/9/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã...