Đào tạo nghề

Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017

Thực hiện Công văn số 795/UBND-VX ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 922/LĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

Ngày 12 tháng 4 năm 2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 365 /SLĐTBXH-QLDN về việc hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; việc bố trí kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề; chế độ báo cáo.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng Kế hoạch năm 2017 và Kế hoạch giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 29/3/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng Kế hoạch năm 2017 và Kế hoạch giai đoạn 2017-2020 (có Công văn số và Kế hoạch số 861 đính kèm)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 57-CTr/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao (có Quyết định kèm theo)./. 

Luật Giáo dục nghề nghiệp

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2015, thay thế Luật Dạy nghề và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp./. (đính kèm Luật Giáo dục nghề nghiệp)

Thông báo văn bản về việc đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề

Ngày 13 tháng 7 năm 2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

Thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp năm 2016

Ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV hướng dẫn việc sát nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất

           Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2015/TTg về  chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

Đăng kí nhận RSS - Đào tạo nghề