Phòng, chống tệ nạn xã hội

Hướng dẫn tuyên truyền về Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30 tháng 7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Thực hiện chế độ thu đối với người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1746/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1,2,6 Điều 1 Quyết định số 1746/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh.

Đăng kí nhận RSS - Phòng, chống tệ nạn xã hội