Thanh tra, kiểm tra

THỰC HIỆN THANH TRA ĐINH KỲ

Thực hiện kế hoạch thanh tra số 219/KH-SLĐTBXH ngày 9/3/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiẻm thất nghiệp tại các doanh nghiệp.

Căn cứ theo kế hoạch đã được phê duyệt, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu ban hành quyết định thanh tra tại 05 đơn vị thuộc các huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên và Trùng Khánh. Thời gian thanh tra từ ngày 18-23/6/2018

Đăng kí nhận RSS - Thanh tra, kiểm tra