Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Số ký hiệu: 821/SLDTBXH-VP
Ngày ban hành: 18/7/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Lãnh Xuân Huyên
Lĩnh vực văn bản:

Biểu mẫu đánh giá phân loại CCVC năm 2014

Số ký hiệu: 1391/SLĐTBXH-VP
Ngày ban hành: 05/12/2014
Người ký: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

Số ký hiệu: 1391/SLĐTBXH
Ngày ban hành: 05/12/2014
Người ký: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:
Đăng kí nhận RSS - Lĩnh vực Tổ chức cán bộ