Thi đua Khen thưởng

Thông báo chữ ký số của Sở Lao động-TBXH

Số ký hiệu: 608/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 10/3/2016
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

Nội dung phát động thi đua năm 2016

Số ký hiệu: 75/SLĐTBXH-VP
Ngày ban hành: 22/01/2016
Người ký: Giám đốc Sở - Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

KẾ hoạch Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

Số ký hiệu: 77 /KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 22/1/2016
Người ký: Giám đốc Sở - Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản:

Chương trình công tác năm 2015

Số ký hiệu: 203/CTr-BVSTBCPN
Ngày ban hành: 23/3/2015
Người ký:
Lĩnh vực văn bản:

Thông tư, Nghị định hướng dẫn về TĐKT

Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Người ký:
Lĩnh vực văn bản:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thi đua Khen thưởng