HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN LIỆT SĨ TRONG CHIẾN TRANH KHÔNG CÒN GIẤY TỜ VÀ CHƯA ĐƯỢC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

1. Theo qui định tại điều 3, Chương 2 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng điều kiện để xác nhận liệt sĩ như sau:

Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

Căn cứ xác nhận liệt sĩ

- Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.

- Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.

2. Theo qui định tại điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội căn cứ để trình Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với thân nhân gia đình liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng “ Tổ quốc ghi công” như sau:

Các giấy tờ làm căn cứ để cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” gồm:

- Giấy báo tử, giấy chứng nhận hy sinh, Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh.

- Các căn cứ xác định thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ trước ngày 01/01/1995 như: phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sĩ, Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân gia đình liệt sĩ…Và các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh.

Căn cứ vào các văn bản trên qui định, những thân nhân liệt sĩ còn lưu giữ được các giấy tờ, tài liệu như đã nêu trên, đề nghị đến gặp trực tiếp (hoặc liên hệ) với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố Cao Bằng nơi cá nhân đang cư trú để được hướng dẫn thủ tục  giải quyết chế độ theo văn bản qui định của Nhà nước./.

                                                                   Phòng Người có công