Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Cao Bằng hiện có 156 xã đặc biệt khó khăn đang hưởng chính sách từ Chương trình 135. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh các xã vùng cao, biên giới còn thiếu và yếu, trình độ sản xuất manh mún, phương thức lạc hậu. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thời gian qua, các chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình 135, Quyết định 102, Quyết định 755, Quyết định 54, Quyết định 18 của Chính phủ đã hỗ trợ các xóm, bản đặc biệt khó khăn, đầu tư xây dựng đường bê tông, hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt, xây dựng nhà văn hóa, lớp học; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo theo quy định; hỗ trợ cây giống, con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo của tỉnh. 

Hưởng ứng phong trào "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 9/6/2017 về việc phát động phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm 5%/năm trở lên, hộ nghèo dân tộc thiếu số giảm từ 3 - 4%/năm, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015… 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, Thành phố, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện; vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động hỗ trợ khó khăn đột xuất, giúp khám chữa bệnh, trao học bổng, xe đạp, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững được Quỹ "Vì người nghèo" các cấp triển khai thực hiện tốt. Công tác vận động, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn quỹ vì người nghèo thực hiện minh bạch, công khai, tạo niềm tin, tiếp tục được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh nhận được hơn 2.631 triệu đồng, trong đó, cấp tỉnh gần 446 triệu đồng, các đơn vị ủng hộ 2.186 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, đã hỗ trợ các hộ nghèo nhà ở, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất… giúp các hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”, phát triển sản xuất, tăng thu nhập và vươn lên trong cuộc sống.
Công tác hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh được quan tâm, năm 2017, tạo việc làm thông qua các chính sách dạy nghề cho 10.720 lao động. Tiếp nhận, phê duyệt danh sách cho 1.814 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng, nâng tổng số đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng năm 2017 là 14.870 đối tượng; thực hiện cứu đói tết và cứu đói giáp hạt 2 đợt với 2.707,275 tấn gạo cấp cho 28.721 hộ, 117.609 nhân khẩu. Thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ gạo cho hộ nghèo thôn bản giáp biên giới theo Nghị quyết số 307/2008/NQ-CP cho 1.234 hộ, 5.901 nhân khẩu với số gạo 286,05 tấn;  mua thẻ bảo hiểm y tế cho 369.955 người nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện cho 73.163 lượt hộ nghèo... Các huyện hỗ trợ 10.039 kg giống ngô lai, 25.654 kg gừng, 6.062 kg lúa lai, 2.500 cây trúc sào, 7,59 ha mía, 30 ha cỏ, 99.867 kg phân bón các loại, 347 con bò cái, 306 chuồng trại cho 5.038 hộ nghèo. Với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay, toàn tỉnh giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.  
Quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với những người nghèo khó, những việc làm thiết thực chăm lo cho cuộc sống của người nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong 2 năm (2016 - 2017), tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo được 7,79%, với 12.130 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 42,53% đầu năm 2016 xuống còn 34,77% cuối năm 2017. 
Để phong trào vì người nghèo đạt hiệu quả cao hơn, hiện nay, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo; cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường công tác phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018.         

Nguồn Link: http://www.baocaobang.vn/Nhip-cau-nhan-ai/Chung-tay-vi-nguoi-ngheo-Khong...