Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Ngày 10/9/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 tại tỉnh. Tham gia Hội nghị có đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và đại diện Chi cục thống kê các huyện, thành phố.

Qua hội nghị tập huấn các huyện, thành phố sẽ tổ chức triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương đảm bảo chính xác về đối tượng, làm cơ sở cho việc đánh giá mục tiêu giảm nghèo năm 2018 và làm căn cứ để các địa phương tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.