THỰC HIỆN THANH TRA ĐINH KỲ

Thực hiện kế hoạch thanh tra số 219/KH-SLĐTBXH ngày 9/3/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiẻm thất nghiệp tại các doanh nghiệp.

Căn cứ theo kế hoạch đã được phê duyệt, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu ban hành quyết định thanh tra tại 05 đơn vị thuộc các huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên và Trùng Khánh. Thời gian thanh tra từ ngày 18-23/6/2018

Về thực hiện chuyên môn nghiệp vụ:Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình thanh tra, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai, không gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc của đơn vị được thanh tra.

Qua thanh tra đã nắm bắt tình hình thực hiện các quy định pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiẻm thất nghiệp tại các doanh nghiệp, đặc biệt là nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động. Các doanh nghiệp chủ yếu là hoạt động nhỏ lẻ, quản lý theo tính chất gia đình, nên việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo việc làm cho người lao động còn hạn chế. Trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Căn cứ theo kết quả thanh tra, Thanh tra sở đã tham mưu ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị đơn vị khắc phục những hạn chế, tồn tại và báo cáo kết quả khắc phục trong thời gian theo quy định.