Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Số ký hiệu: 1530/KH-UBND
Ngày ban hành: 30/5/2018
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Văn phòng