V/v thông báo thời gian, địa điểm khám miễn phí cho người khuyết tật vận động năm 2018.

Số ký hiệu: 493/SLĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành: 16/5/2018
Người ký: Phó Giám đốc: Lãnh Xuân Huyên
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội