Thông báo chữ ký số của Sở Lao động-TBXH

Số ký hiệu: 608/TB-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 10/3/2016
Người ký: Giám đốc Sở: Hà Minh Trần
Lĩnh vực văn bản: Thi đua Khen thưởng