Thông báo cung cấp phôi bằng, chứng chỉ và sổ sách quản lý trình độ sơ cấp

Số ký hiệu: 40/SLĐTBXH-DN
Ngày ban hành: 19/9/2017
Người ký: Phó Giám đốc Sở: Phạm Viết Công
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực Quản lý dạy nghề