Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngày 27/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 2378/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư với các nội dung chủ yếu sau:
 

1. Mục đích yêu cầu

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí trong thư trên địa bàn tỉnh; đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân quá trình triển khai ở mỗi cấp, đơn vị, doanh nghiệp. Gắn trách nhiệm trách nhiệm các cấp, các ngành, đơn vị trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

- Chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện, môi trường lao động, giảm ô nhiễm môi trường, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao năng lực chẩn đoán, khám phát hiện, điều trị bệnh nghiệp cho đội ngũ cán bộ y tế để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

2. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện, môi trường lao động, giảm ô nhiễm môi trường, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao năng lực chẩn đoán, khám phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ y tế để điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

3. Mục tiêu cụ thể từ năm 2017-2020

- 100/% cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, xã phường, ban quản lý khu kinh tế, được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động;

- Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các đơn vị doanh nghiệp và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật;

- Mỗi năm tăng thêm 15% doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Mỗi năm tăng 20% số người lao động được khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp; 10% số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quan trắc môi trường lao động;

- Trên 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ được tuyên truyền, phổ biến thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động;

- 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng lao động; 100% vụ tai nạn lao động chết người (cả lao động trong khu vực không có quan hệ lao động) được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chủ động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm vệ sinh lao động cho người lao động.

- Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Tổ chức triển khai cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, duy trì và tổ chức tốt phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động" tại các đơn vị, doanh nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, doanh nghiệp UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư./.