Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 và các hoạt động thường xuyên trong năm 2017

Ngày 13/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 629/KH-UBND về việc Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 và các hoạt động thường xuyên trong năm 2017.

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đẩy mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

- Từng doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

3. Chủ đề

"Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp"

4. Thời gian triển khai

Thời gian triển khai Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ 1 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được tiến hành từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017.

(Có Kế hoạch cụ thể kèm theo)

Đính kèmDung lượng
PDF icon 629-KH-UBND KH thang hanh dong UBND tinh.pdf1.23 MB
Ảnh minh họa: