Thông báo đến các Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Phần tài liệu ôn thi:    Thay thế Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội bằng Nghị định Số: 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon 136_2013_ND-CP.doc133 KB