CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA SỞ

1. Văn phòng 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

3. Thanh tra 

4. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

5. Phòng Bảo trợ xã hội

6. Phòng Người có công

7. Phòng Giáo dục nghề nghiệp

8. Phòng Lao động - Việc làm

9. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

*TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Bộ máy lãnh đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Thị Mỹ Hảo

Giám đốc

Lãnh đạo 

3.852.646

htmhao@caobang.gov.vn

2

Lãnh Xuân Huyên

Phó Giám đốc

3.953.534

lxhuyen@caobang.gov.vn

3

Phạm Viết Công

Phó Giám đốc

3.853.337

pvcong@caobang.gov.vn

4

Nông Minh Huân

Phó Giám đốc

3.888.262

nmhuan@caobang.gov.vn

5

Nông Thị Duyên

Chánh Văn phòng

Văn phòng 

3.854.079

ntduyen@caobang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Xuân

Trưởng phòng

Lao động - Việc làm

3.953.376

ntxuan@caobang.gov.vn

7

Nguyễn Trọng Huân

Trưởng phòng

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

3.852.236

nthuan@caobang.gov.vn

8

Đỗ Minh Trọng

Chánh thanh tra

Thanh tra 

3.854.040

dmtrong@caobang.gov.vn

9

Hoàng Thị Xuyến

Trưởng phòng

Bảo trợ xã hội

3.854.078

htxuyen@caobang.gov.vn

10

Nông Thị Thanh Huyền

Trưởng phòng

Giáo dục nghề nghiệp

3.853.806

ntthuyen@caobang.gov.vn

11

Bế Thị Giang

Trưởng phòng

Người có công

3.853.531

btgiang@caobang.gov.vn

12

Triệu Thị Nhung

Trưởng phòng

Kế hoạch - Tài chính

3.854.011

ttnhung@caobang.gov.vn

13

Hoàng Văn Thượng

Trưởng phòng

Phòng, chống tệ nạn xã hội

3.853.752

hvthuong@caobang.gov.vn

14

Nguyễn Văn Chung

Phó Chánh văn phòng

Văn phòng

3.857.731

nvchung@caobang.gov.vn

15

La Nguyễn Huệ

Phó Trưởng phòng

Lao động - Việc làm

3.953.376

lthoi@caobang.gov.vn

16

Lương Ngọc Huyền

Phó Trưởng phòng

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

3.852.236

lnhuyen@caobang.gov.vn

17

Đào Văn Thủy

Phó Trưởng phòng

Phòng, chống tệ nạn xã hội

3.853.752

dvthuy@caobang.gov.vn

18

Vũ Thị Luyến

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra 

3.854.040

vtluyen@caobang.gov.vn

19

Đặng Quang Tùng

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra 

3.854.040

dqtung@caobang.gov.vn

20

Dương Thị Thu Hường

Phó Trưởng phòng

Người có công

3.853.531

dtthuong@caobang.gov.vn

21

Trần Công Định

Phó Trưởng phòng

Người có công

3.853.531

tcdinh@caobang.gov.vn

22

Hoàng Thu Trang

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch - Tài chính

3.854.011

httrang@caobang.gov.vn

23

Nông Thị Dung

Phó Trưởng phòng

Bảo trợ xã hội

3.854.078

ntdung@caobang.gov.vn

24

Bế Minh Nhuận

Phó Trưởng phòng

Bảo trợ xã hội

3.854.030

bmnhuan@caobang.gov.vn

25

Nguyễn Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

Giáo dục nghề nghiệp

3.853.806

ntnhung@caobang.gov.vn