CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA SỞ

1. Văn phòng Sở

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

3. Thanh tra Sở

4. Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

5. Phòng Bảo trợ xã hội

6. Phòng Người có công

7. Phòng Quản lý dạy nghề

8. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

9. Phòng Việc làm - An toàn lao động

*TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Bộ máy lãnh đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng ban

Số điện thoại

Email

1

Hà Minh Trần

Giám đốc

Lãnh đạo Sở

3.852.646

hmtran@caobang.gov.vn

2

Lãnh Xuân Huyên

Phó Giám đốc

3.953.534

lxhuyen@caobang.gov.vn

3

Phạm Viết Công

Phó Giám đốc

3.853.337

pvcong@caobang.gov.vn

 

 

4

Nông Minh Huân

Phó Giám đốc

 

nmhuan@caobang.gov.vn

5

Nông Thị Duyên

Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

3.854.079

ntduyen@caobang.gov.vn

6

Nguyễn Thị Xuân

Trưởng phòng

Việc làm - An toàn lao động

3.953.376

ntxuan@caobang.gov.vn

7

Nguyễn Trọng Huân

Trưởng phòng

Bảo vệ Chăm sóc trẻ em

3.852.236

nthuan@caobang.gov.vn

8

Đỗ Minh Trọng

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

3.854.040

dmtrong@caobang.gov.vn

9

Hoàng Thị Xuyến

Trưởng phòng

Bảo trợ xã hội

3.854.078

htxuyen@caobang.gov.vn

10

NôngThị Thanh Huyền

Trưởng phòng

Quản lý dạy nghề

3.853.806

ntthuyen@caobang.gov.vn

11

Bế Thị Giang

Trưởng phòng

Người có công

3.853.531

btgiang@caobang.gov.vn

12

Triệu Thị Nhung

Trưởng phòng

Kế hoạch - Tài chính

3.854.011

ttnhung@caobang.gov.vn

13

Đào văn Thủy

Phó Trưởng phòng

Quản lý Dạy nghề

3.853.806

dvthuy@caobang.gov.vn

14

Nguyễn Văn Chung

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

3.857.731

nvchung@caobang.gov.vn

15

Lê Chí Khiêm

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Sở

3.828.389

lckhiem@caobang.gov.vn

16

Lý Thị Hợi

Phó Trưởng phòng

Việc làm - An toàn lao động

3.953.376

lthoi@caobang.gov.vn

17

La Nguyễn Huệ

Phó Trưởng phòng

Việc làm - An toàn lao động

3.953.376

lthoi@caobang.gov.vn

18

Nguyễn Thị Hường

Phó Trưởng phòng

Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em

3.852.236

nthuong@caobang.gov.vn

19

Đinh Thị Ngai

Phó Trưởng phòng

Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em

3.852.236

dtngai@caobang.gov.vn

20

Vũ Thị Luyến

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

3.854.040

vtluyen@caobang.gov.vn

21

Đặng Quang Tùng

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

3.854.040

dqtung@caobang.gov.vn

22

Dương Thị Thu Hường

Phó Trưởng phòng

Người có công

3.853.531

dtthuong@caobang.gov.vn

23

Trần Công Định

Phó Trưởng phòng

Người có công

3.853.531

tcdinh@caobang.gov.vn

24

Hoàng Thu Trang

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch - Tài chính

3.854.011

httrang@caobang.gov.vn

25

Nông Thị Dung

Phó Trưởng phòng

Bảo trợ xã hội

3.854.078

ntdung@caobang.gov.vn

26

Lương Ngọc Huyền

Phó Trưởng phòng

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

3.854.030

lnhuyen@caobang.gov.vn

27

Nguyễn Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

Quản lý dạy nghề

3.853.806

ntnhung@caobang.gov.vn