Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQGGNBV trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nguyêntắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sáchtrung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngânsách địa phương thực hiện Chương trìnhMTQGGNBV trên địa bàn tỉnh Cao Bằnggiai đoạn 2021-2025
Tập tin tải về:
DT Nghị quyết HĐND tỉnh.doc