QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định mức chi phí chi trả thù lao cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Công văn về việc tham gia ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định mức chi phí chi trả thù lao cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Tập tin tải về:
CV lấy ý kiến.pdf