tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Tập tin tải về:
Tờ trình (1).doc