V/v Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng tập trung và cấp vật dụng sinh hoạt thường ngày cho đối tượng sống tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng