V/v lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Kế hoạch điều tra, rà soát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn